Kernset omgeving

De omgevingsrapportage voorziet in een overkoepelende analyse van de fysieke leefomgeving in Vlaanderen, op strategisch en geïntegreerd niveau. Een kernset van indicatoren vormt hiervoor de basis. Het doel van deze kernset indicatoren omgevingsrapportage is een overkoepelend beeld te geven van de toestand van de omgeving in Vlaanderen, van de impact hiervan op mens, natuur en economie, en van de drijvende krachten achter de toestand.

Het gaat om een beeld op hoofdlijnen, waarbij gekozen is voor indicatoren die representatief zijn voor belangrijke omgevingsuitdagingen in Vlaanderen: enerzijds de uitdagingen die centraal staan in het 8e Europese Milieuactieprogramma (8EAP) en die vertaald zijn naar de Vlaamse context, anderzijds ruimtelijke uitdagingen die specifiek zijn voor de Vlaamse situatie. Het 8EAP ondersteunt de doelstellingen van de Europese Green Deal op het gebied van milieu en klimaat en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Deze laatste zijn in Vlaanderen vertaald in Vizier 2030. De ruimtelijke uitdagingen van de kernset sluiten aan bij doelstellingen van Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en van de Strategische Visie voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

De kernset is een dynamische set in opbouw die nog wordt aangevuld en permanent wordt verbeterd en geactualiseerd. Meer omgevingsindicatoren zijn beschikbaar via de andere onderwerpen.

De briefing Omgeving Vlaanderen in beeld (februari 2024) brengt de toestand van de omgeving in beeld aan de hand van de uitdagingen en de indicatoren van de kernset. Waar mogelijk worden de indicatoren gekoppeld aan Vlaamse beleidsdoelstellingen en -ambities. Het achtergronddocument geeft meer duiding en verantwoording over deze doelstellingen en ambities.

Subonderwerpen binnen Kernset omgeving

Toon alle 9 onderwerpen Toon enkel eerste onderwerpen