Meldingen

Laatste update

Volgende update

01/04/2025

Temporeel bereik

2018-2023

Op deze pagina

Meeste meldingen voor IIOA

Sinds 2018 moeten omgevingsvergunningen volledig digitaal ingediend worden via het Omgevingsloket. Niet voor alle werken of projecten is nog een vergunning nodig: voor projecten met een kleine impact bestaat een eenvoudige procedure, nl. de melding. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een verbouwing binnen in de woning, het creëren van een zorgwoning in een bestaande woning of een nieuwe bedrijfsexploitatie van klasse 3.

Tijdens de periode 2018-2023 werden gemiddeld 16 358 meldingen per jaar ingediend. Sinds 2018 steeg het aantal ingediende meldingen jaarlijks tot en met 2021. In 2022 en 2023 was er een daling van respectievelijk 20,5% en 24% t.o.v. het piekjaar 2021. De meeste meldingen (59%) werden ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA). 40,5% betreft meldingen voor stedenbouwkundige handelingen en slechts 0,5% zijn gemengd.


Aktename voor ruim 60% van de meldingen

Bij een melding is de doorlooptijd van het dossier korter dan voor een vergunningsprocedure. Het is goedkoper en bovendien sneller uitvoerbaar. Als een melding correct is ingediend, moet de overheid er akte van nemen. Weigeren kan dan niet, voorwaarden opleggen eventueel wel. Van alle ingediende meldingen in de periode 2018-2023 werd er van 62,3% akte genomen, 26,1% was niet rechtsgeldig (d.w.z. niet correct of onvolledig ingediend), 10% werd stopgezet en 1,6% is momenteel nog in behandeling.


Stilzwijgende aktename voor ruim 10% van de meldingen

Het gemeentelijke niveau is bevoegd voor de aktename van meldingen. Wanneer de melding onderdeel is van een vergunningsdossier, geldt de omgevingsvergunning als aktename.

Het college van burgemeester en schepenen of de gemeentelijke omgevingsambtenaar neemt een beslissing over de melding, en gaat na of voorwaarden opgelegd moeten worden. Het college en de ambtenaar krijgen daarvoor 30 dagen de tijd. Wanneer de melding alleen slaat op een klasse 3-inrichting of -activiteit, is deze termijn 20 dagen.

Als de gemeente binnen die termijn geen meldingsakte heeft opgesteld en bekendgemaakt, wordt de melding sinds 2020 ook stilzwijgend geakteerd. Sindsdien werd 10,7% van de ingediende meldingen stilzwijgend goedgekeurd.

  

Aanvullende informatie

Definitie

Voor projecten met een kleine impact op de omgeving is geen omgevingsvergunning vereist. Hiervoor bestaat een eenvoudige procedure, nl. de melding.

Verantwoording en beleidscontext

Met het regeerakkoord 2019–2024 wordt ingezet op een klantgerichte en snelle afhandeling van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. Voor werken met geringe impact is men van oordeel dat deze zonder veel formaliteiten mogen uitgevoerd worden. Naar analogie met de melding uit het milieubeleid werd in de wetgeving ruimtelijke ordening een instrument geïntroduceerd voor werken waarvan de overheid graag het overzicht behoudt, maar waarvoor ze geen formele vergunning meer wenst af te leveren.         

In vrijwel alle landen in Europa werden de administratieve structuren en de wet- en regelgeving rond onder meer ruimtelijke ordening vereenvoudigd. De administratieve procedures van ruimtelijke projecten werden vergemakkelijkt en verkort.

De meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen worden bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de VCRO. Daarnaast is ook het opstarten en beëindigen van een zorgwoning meldingsplichtig.

Artikel 5.2.1 van het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid bepaalt dat een meldingsakte vereist is voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse of voor de verandering ervan. Derdeklasse-inrichtingen of -activiteiten hebben de minste risico’s of hinder.

Gerelateerde documenten

Databronnen

Het Omgevingsloket bevat alle vergunningsaanvragen en ingediende meldingen sinds het in werking treden van het Omgevingsvergunningendecreet. 

Berekeningswijze

Elke melding wordt in het Omgevingsloket geregistreerd als een ‘project’. Deze projecten werden toegekend aan een jaartal op basis van hun indieningsdatum. 2018 is het eerste jaar waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn. 2023 was bij de opmaak van deze indicator het meest recente jaar met volledige cijfers m.b.t. de ingediende meldingen. Omdat nog niet voor alle meldingen ingediend in 2023 de procedure was afgerond, gaat het om voorlopige cijfers voor dat jaar. 

Datakwaliteit, methodekwaliteit en mogelijke verbeteringen

De rapportage op deze pagina geeft de informatie weer zoals ze ingegeven is in het Omgevingsloket. Het ingeven gebeurt door de aanvrager zelf. De data zijn bijgevolg niet altijd 100% correct of volledig. 

Meer gedetailleerde data via Omgevingsloketrapportering

Laatste update

Volgende update

01/04/2025

Periodiciteit
Jaarlijks
Temporeel bereik

2018-2023

Geografisch bereik
Vlaanderen

Deze indicator hoort bij de volgende onderwerpen