Doorlooptijd van omgevingsvergunningen en meldingen

Laatste update

Volgende update

01/04/2025

Temporeel bereik

2018-2023

Op deze pagina

Beslissing na gemiddeld 89 dagen voor omgevingsvergunningen in eerste aanleg

Sinds 2018 moeten aanvragen voor omgevingsvergunningen volledig digitaal ingediend worden via het Omgevingsloket. Gemiddeld wordt na 89 dagen een beslissing genomen in eerste (administratieve) aanleg. ‘In eerste aanleg’ is de procedure waarin de aanvraag in eerste instantie wordt behandeld en beoordeeld. Na een beslissing in eerste aanleg is nog een beroep mogelijk, waarna een nieuwe behandeling en beoordeling volgt. De doorlooptijd in die eerste aanleg verschilt naargelang de overheid die bevoegd is en de complexiteit van de aanvraag.

Bijna 96% van de aanvragen voor omgevingsvergunningen wordt door gemeenten beoordeeld. Deze beslissen gemiddeld na 87 dagen. Ze hebben meer aanvragen waarvoor geen openbaar onderzoek nodig is, waardoor de procedures sneller kunnen beslist worden. De provincies beslissen gemiddeld na 136 dagen en het Vlaams Gewest na gemiddeld 142 dagen. De doorlooptijd is hier langer aangezien de dossiers veelal complexer zijn en een openbaar onderzoek vereisen.

Voor de aanvragen voor omgevingsvergunningen in eerste en laatste aanleg stijgt de gemiddelde doorlooptijd licht over de jaren heen, terwijl voor de meldingen de gemiddelde doorlooptijd met meer dan de helft verminderd is t.o.v. 2018.


Beslissing na gemiddeld 93 dagen voor omgevingsvergunningen in laatste aanleg

Wanneer men niet tevreden is met de beslissing genomen door de instantie in eerste aanleg, kan men hier tegen in beroep gaanEen beroep tegen een omgevingsvergunning is een administratief beroep (tenzij het Vlaams Gewest in eerste aanleg de beslissing nam). Het administratief beroep is een beroep dat wordt ingesteld bij een hogere overheid, en dus niet bij een rechter. De uiteindelijke beslissing na beroep is dan de beslissing in laatste (administratieve) aanleg door die hogere overheid. Na gemiddeld 93 dagen wordt een beslissing genomen in laatste aanleg. Deze doorlooptijd staat los van de doorlooptijd in eerste aanleg, en verschilt eveneens naargelang de overheid die bevoegd is. Voor de provincies bedraagt de doorlooptijd gemiddeld 91 dagen, terwijl die voor het Vlaams Gewest gemiddeld 139 dagen bedraagt.

De stijging van het aantal dagen doorlooptijd van beroepen sinds 2020 is het gevolg van een aantal tijdelijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie. Voor alle lopende of ingediende dossiers in de periode maart-april werden de openbare onderzoeken opgeschort of uitgesteld en de beslissingstermijnen verlengd. Ook de periode waarbinnen beroep kon worden ingesteld, werd verlengd.

Beslissing na gemiddeld 22 dagen voor meldingen

Niet voor alle werken of projecten is nog een vergunning nodig: voor projecten met een kleine impact bestaat een eenvoudige procedure, nl. de melding. Voor meldingen is de gemiddelde doorlooptijd korter, namelijk 22 dagen. Voor gemeenten bedraagt die gemiddeld 20 dagen, voor provincies gemiddeld 80 dagen en voor het Vlaams Gewest gemiddeld 28 dagen.

Aanvullende informatie

Definitie

De doorlooptijd van omgevingsvergunningen en meldingen is de tijd tussen de indiening van een dossier en zijn finale beslissing. De beslissingstermijn gaat in op de dag na de volledig- en ontvankelijkverklaring van de aanvraag (eventueel stilzwijgend op de dertigste dag na indiening van de aanvraag). Ze staat dus niet gelijk aan de volledige doorlooptijd van de aanvraag.

Verantwoording en beleidscontext

De doorlooptijden geven inzicht in de duur van de procedure van de omgevingsvergunning naargelang de beslissende instantie.

In het Regeerakkoord 2019-2024 zijn enkele basisprincipes opgelijst voor het omgevingsbeleid, waaronder een realisatiegericht en efficiënt instrumentarium dat flexibel, toekomstbestendig en gewapend is tegen (gerechtelijke) beroepsprocedures. Hierbij wordt gestreefd naar het vereenvoudigen, verbeteren en versnellen van procedures.

Vereenvoudiging is doorheen de jaren ook altijd een speerpunt geweest van de Vlaamse Regering. Korte beslissings- en doorlooptijden, afstemmen van procedures en transparante regelgeving moesten duidelijkheid bieden. De commissies Berx & Sauwens deden eveneens een aantal voorstellen ter verbetering en versnelling van vergunningsprocedures voor investeringsprojecten Zo werd er onder meer aangestuurd op een optimalisatie van de vergunningsprocedures en de rechtsbescherming. In vrijwel alle landen in Europa werden de administratieve structuren en de wet- en regelgeving rond onder meer ruimtelijke ordening vereenvoudigd. De administratieve procedures van ruimtelijke projecten werden vergemakkelijkt en verkort.

Volgens het omgevingsvergunningendecreet moeten de vergunningverlenende overheden jaarlijks rapporteren via de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de naleving van de beslissingstermijnen voor vergunningsaanvragen.

Doelen

Beslistermijnen en de gevolgen van het niet naleven ervan worden geregeld in het omgevingsvergunningendecreet onder artikel 32, 46, 35 en 66.

De termijn waarin een beslissing wordt genomen over een omgevingsvergunning is afhankelijk van het dossier. Er zijn twee procedures, nl. de vereenvoudigde procedure en de gewone procedure. Bij de vereenvoudigde procedure bedraagt de beslissingstermijn 60 dagen. Bij de gewone procedure bedraagt dit 105 dagen zonder tussenkomst van de omgevingsvergunningscommissie (OVC) en 120 dagen met tussenkomst van de OVC.  

Gerelateerde documenten

Omgevingsvergunningendecreet

Databronnen

Het Omgevingsloket bevat alle vergunningsaanvragen en dus doorlooptijden sinds het in werking treden van het Omgevingsvergunningendecreet. 

Berekeningswijze

Elke omgevingsvergunningsaanvraag wordt in het Omgevingsloket geregistreerd als een ‘project’. Deze projecten werden toegekend aan een jaartal op basis van hun indieningsdatum. 2018 is het eerste jaar waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn. 2023 was bij de opmaak van deze indicator het meest recente jaar met volledige cijfers m.b.t. de aanvragen. Omdat nog niet voor alle vergunningsaanvragen ingediend in 2023 de procedure was afgerond, gaat het qua doorlooptijden om voorlopige cijfers m.b.t. de beslissingen in zowel eerste als laatste aanleg.

Datakwaliteit, methodekwaliteit en mogelijke verbeteringen

De rapportage op deze pagina geeft de informatie weer zoals ze ingegeven is in het Omgevingsloket. Het ingeven gebeurt door de aanvrager zelf. De data zijn bijgevolg niet altijd 100% correct of volledig. 

Meer gedetailleerde data via Omgevingsloketrapportering

Laatste update

Volgende update

01/04/2025

Periodiciteit
Jaarlijks
Temporeel bereik

2018-2023

Geografisch bereik
Vlaanderen

Deze indicator hoort bij de volgende onderwerpen