Beroep tegen omgevingsvergunningen

Laatste update

Volgende update

01/04/2025

Temporeel bereik

2018-2023

Op deze pagina

Administratief beroep tegen gemiddeld 4,6% van de beslissingen in eerste aanleg

Sinds 2018 moeten omgevingsvergunningen volledig digitaal ingediend worden via het Omgevingsloket. Wanneer iemand van oordeel is dat de beslissing over een aanvraag voor een omgevingsvergunning onterecht is, kan die persoon daartegen in beroep gaan. Dit kan de aanvrager zijn die niet akkoord is met de beslissing, een overheid (adviserende instantie of toezichthoudende overheid) die oordeelt dat de beslissing strijdig is met haar beleid, of een derde (buur, vereniging, enz.) die schade ondervindt door de beslissing.

De wetgeving voorziet twee soorten beroep: een beroep bij de hogere overheid, en nadien nog een beroep bij de rechter. De cijfers hieronder gaan enkel over de beroepen bij de hogere overheid, de zogenaamde administratieve beroepen. Deze beroepsinstantie beoordeelt de totaliteit van de aanvraag en gaat dus ook in op de inhoudelijke elementen van de aanvraag. Ze toetst het project dus niet alleen af aan de wettelijke bepalingen, maar beoordeelt ook zijn inpassing in de omgeving.

In de periode 2018-2023 werd tegen 19 891 beslissingen een administratief beroep ingesteld. Dat is 4,6% van het totaal aantal omgevingsvergunningsaanvragen waarover een beslissing genomen is in eerste aanleg. De meerderheid van deze beroepen wordt beoordeeld door de provincie (95,2%), de rest door de Vlaamse overheid (4,8%).

Het aandeel beslissingen waartegen beroep wordt aangetekend stijgt licht. In 2018 en 2019 was dit 4,2%, terwijl dit in 2020, 2021 en 2022 steeg naar respectievelijk 4,5%, 4,7% en 5,2%. Voor 2023 kunnen nog geen conclusies getrokken worden, aangezien sommige van deze dossiers nog steeds in behandeling zijn in eerste aanleg. Hierdoor kan er nog geen beroep aangetekend worden.  


Helft van de administratieve beroepen gericht tegen stedenbouwkundige activiteiten

De beslissingen waartegen in beroep wordt gegaan betreffen in hoofdzaak (48%) aanvragen met enkel een stedenbouwkundig luik (= de functies ‘wonen’ en ‘op en rond een gebouw’). Dit omvat o.a. het (ver)bouwen van een woning of bijgebouw, het plaatsen van een afsluiting, opslag van materialen, etc. Daarnaast is 12% van de administratieve beroepen gericht tegen exploitaties van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) en 9% tegen aanvragen met de functie ‘infrastructuur’. Dit gaat o.a. om de aanleg van (water)wegen en nutsvoorzieningen.


Administratieve beroepen voornamelijk tegen initiële weigering

Er wordt vooral in beroep gegaan tegen een weigering in eerste aanleg (24,4% van alle weigeringen) en minder vaak tegen een vergunning in eerste aanleg (2,8% van alle vergunningen). Van de initiële weigeringen wordt uiteindelijk 35,4% toch omgezet in een vergunning in laatste aanleg, terwijl 51,3% geweigerd blijft. Daarnaast wordt 13,1% van de initiële weigeringen stopgezet of is nog steeds in behandeling en wordt 0,2% stilzwijgend beslist. Van de aangevochten vergunningen blijft uiteindelijk 53,1% toch vergund, terwijl 27,4% geweigerd wordt.


Doorlooptijd beroep is gemiddeld 93 dagen

Gemiddeld wordt na 93 dagen een beslissing genomen over het project waartegen in beroep wordt gegaan. De beslissingstermijn, ook wel de doorlooptijd genoemd, verschilt naargelang de bevoegde overheid, en eventueel naargelang de complexiteit van het dossier.

Aanvullende informatie

Definitie

De wetgeving voorziet twee soorten beroep: een beroep bij de hogere overheid, en nadien nog een beroep bij de rechter. Deze indicator omvat enkel de beroepen bij de hogere overheid, de zogenaamde administratieve beroepen. Deze beroepsinstantie beoordeelt de totaliteit van de aanvraag en gaat dus ook in op de inhoudelijke elementen van de aanvraag. Ze toetst het project dus niet alleen af aan de wettelijke bepalingen, maar beoordeelt ook zijn inpassing in de omgeving.

Verantwoording en beleidscontext

Omgevingsvergunningen zijn belangrijk inzake de functionele inpasbaarheid, mobiliteitsimpact, ruimtegebruik, bouwdichtheid, bodemreliëf, hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot, veiligheid, duurzame ontwikkeling … van de omgeving. De wetgeving voorziet dat betrokkenen of derden in beroep kunnen gaan tegen een beslissing van een bevoegde overheid. De beroepsmogelijkheid vindt haar oorsprong in de grondwet, die stelt dat het recht tot toegang tot de rechter voor iedereen wordt gewaarborgd. Het Verdrag van Aarhus betreffende de toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden is hierbij ook van belang.

In het Regeerakkoord 2019-2024 zijn enkele basisprincipes opgelijst voor het omgevingsbeleid, waaronder ook het doel om instrumenten te ontwikkelen die gewapend te zijn tegen (gerechtelijke) beroepsprocedures. Men wil degelijke en rechtszekere besluitvorming garanderen om zo procedurewinsten te realiseren. De Vlaamse regering hanteert hierbij als principe het maatschappelijke belang te laten primeren boven individuele belangen, zonder afbreuk te doen aan efficiënte en effectieve inspraak.

Gerelateerde documenten

Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024

Databronnen

Het Omgevingsloket bevat alle vergunningsaanvragen sinds het in werking treden van het Omgevingsvergunningendecreet.

Berekeningswijze

Elke omgevingsvergunningsaanvraag wordt in het Omgevingsloket geregistreerd als een ‘project’. Deze projecten werden toegekend aan een jaartal op basis van hun indieningsdatum. 2018 is het eerste jaar waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn. 2023 was bij de opmaak van deze indicator het meest recente jaar met volledige cijfers m.b.t. de aanvragen. Omdat nog niet voor alle vergunningsaanvragen ingediend in 2023 de beroepsprocedure is gestart of was afgerond, gaat het qua aantal administratieve beroepen om voorlopige cijfers voor 2023. 

Datakwaliteit, methodekwaliteit en mogelijke verbeteringen

De rapportage op deze pagina geeft de informatie weer zoals ze ingegeven is in het Omgevingsloket. Het ingeven gebeurt door de aanvrager zelf. De data zijn bijgevolg niet altijd 100% correct of volledig.

Meer gedetailleerde data via Omgevingsloketrapportering

Laatste update

Volgende update

01/04/2025

Periodiciteit
Jaarlijks
Temporeel bereik

2018-2023

Geografisch bereik
Vlaanderen

Deze indicator hoort bij de volgende onderwerpen