Bodem

Een gezonde bodem is niet alleen belangrijk om voedsel en materialen te voorzien maar is ook essentieel om te komen tot een veerkrachtige omgeving die klimaatneutraal is, bijdraagt aan de circulaire (bio)economie, biodiversiteitsverlies ombuigt en de menselijke gezondheid beschermt. Op dit moment kampen bodems echter met tal van problemen zoals te weinig organische koolstof, erosie, bodemafdekking (verharding), verdichting, verlies aan bodembiodiversiteit, verdroging en verontreiniging. Hierdoor kunnen zij hun potentieel niet (volledig) realiseren.

Onderstaande indicatoren geven een beeld van de evolutie van de bodembedreigingen waar reeds geschikte data voor beschikbaar zijn. Indicatoren voor andere bodembedreigingen zijn in ontwikkeling.